Loading...

Reglament Intern del Club Bàsquet Santfeliuenc

ReglamentoInternoCBSF-1 (1).pdf


REGLAMENT INTERN DEL CLUB BÀSQUET SANTFELIUENC

Exposició de motius

El Club Bàsquet Santfeliuenc és una entitat privada constituïda en data 1.929,

que té com a objectiu el foment, el desenvolupament i la practica continuada de

l’activitat física i esportiva sense finalitat de lucre.

L’activitat esportiva de l’entitat és de caràcter federat i com a principal modalitat

esportiva la de bàsquet.

L’actual situació de desenvolupament social i esportiva del club amb l’augment

del número d’equips, esportistes, socis, afiliats, tècnics i directius fa necessari

establir una reglamentació interna amb observança a l’estructura esportiva,

organitzativa i disciplinaria.

Al mateix temps s’ha de definir el marc de drets i deures, de totes les persones

pertanyents al club.

I determinar de manera especifica el règim disciplinari, ja previst als estatuts

d’aquesta entitat esportiva i el procediment sancionador d’acord amb el marc

normatiu d’aplicació i les pròpies característiques estructurals, organitzatives i

esportives del club.

Establint de manera obligatòria:

􀂃 Un sistema tipificat d’infraccions.

􀂃 Un sistema de sancions proporcionals.

􀂃 La determinació de les causes modificatives de la responsabilitat i

els requisits d’extinció i prescripció d’aquesta.

􀂃 Observança rigorosa als principis legals pels procediments

sancionadors.

􀂃 Estructuració del procediments disciplinaris de tramitació i

imposició, si escau de sancions.

􀂃 Determinació del sistema de recursos contra les resolucions

dictades en exercici de la potestat disciplinaria.

Per tant aquest objectiu marc d’ordenació i regulació interna del club ha de

servir per obtenir un augment de l’eficàcia i l’eficiència en la gestió, assolir els

nivells esportius més competitius possibles, una millor organització i una millora

continuada en la imatge externa de l’entitat i en conseqüència de la ciutat a la

que pertany i representa.